REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Reklamační řád elektrokolaprerov.cz vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na prodávané zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Přečtěte si prosím podrobné závazné informace:

 

Souhlas s reklamačním řádem

 • Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje zákazník převzetím faktury (daňový doklad slouží zároveň jako záruční list), podpisem kupní smlouvy, nebo převzetím zboží od přepravce a stvrzením tohoto svým podpisem.
 • Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato v provozovně prodávajícího, případně je převzato od dopravce, či vyzvednuto na poště.

 

Povinnost kontroly

 • Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek při převzetí, není-li nikterak viditelně poškozen, nebo poničen, a dále zkontrolovat, že splňuje parametry, které jsou deklarovány, kterým rozumí a souhlasí s nimi. Při zaslání produktu přepravní službou, pokud je zásilka poničena, zákazník nepřevezme zásilku a neprodleně kontaktuje prodávajícího.
 • Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána.
 • Do záruční opravy bude přijato pouze zboží kompletní, s průvodní dokumentací a v originálním obalu, pokud s ním bylo zboží prodáno. Reklamace zboží může být uplatněna pouze na adrese provozovny: Elektrokola Přerov, Komenského 42, 750 02, Přerov.
 • Kontaktní osoba pověřená vyřízením reklamací: Marek Šindar, Pavla Šindarová

 

Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží:

 • poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
 • mechanicky poškozené mimo běžného opotřebení
 • poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží
 • zboží poškozené neodborným servisním zásahem

 

Lhůta pro uplatnění reklamace

 • Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 • Prodávající, nebo jím pověřený pracovník, rozhodne o reklamaci ihned po obdržení reklamovaného zboží, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele).
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

 

Záruční doba

 • Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí věci zákazníkem. Záruční doba je 24 měsíců.
 • Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.
 • Prodávající je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

 

Odstranění vad

 • Je-li vada výrobku shledána jako odstranitelná, má zákazník právo, aby byla bezplatně, řádně a včas odstraněna.
 • Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci, nebo má právo od smlouvy odstoupit.
 • Jestliže neodstranitelná vada nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li zákazník její výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. U výprodeje a vzorkového prodeje, kdy není možné zajistit výměnu zboží za jiný kus, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci.

 

Opětovné vyskytnutí vad

 • Zákazník má právo na výměnu věci, přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od kupní smlouvy, také jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
 • O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O uvedený případ nejde, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada.
 • Větším počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady.

 

Součinnost zákazníka

 • Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení, nebo demontáže výrobku).
 • Je vhodné, aby zákazník předat výrobek při uplatnění reklamace čistý včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.

 

Vyzvednutí zboží ze záruční opravy

 • Zákazník je povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava měla být provedena a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení.
 • Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 150,-Kč / započatý den.

 

Tento reklamační řád vstoupil v platnost dne 7. 5. 2022.